Zaštitnik građana istakao odgovornost Ministarstva za zaštitu životne sredine

Povodom nedavno obeleženog Svetskog dana zaštite životne sredine, sve institucije su se oglasile saopštenjima u kojima su iskazale brigu i spremnost na rad u cilju zaštite životne sredine. Tim povodom obratili smo se kancelariji Zaštitnika građana, odakle smo dobili odgovor, u kome se konkretno navodi da je deponovanje smeća, koje je u nadležnosti lokalnih samouprava, najveći problem u ovoj oblasti.  Navedeni su i ključni uzroci lošeg stanja u ovoj oblasti,  kao i koja je institucija dužna da preduzme konkretne poteze. Odgovor prenosimo u celosti:

 

„Zaštitnik građana je u svom dosadašnjem radu postupajući po pojedinačnim pritužbama građana u vezi sa postojanjem nelegalnih deponija, pokretao kontrolne postupke prema jedinicama lokalne samouprave i nadležnom resornom ministarstvu. U sprovedenim postupcima kontrole, postalo je uočljivo da je nedostatak finansijskih sredstava jedan od glavnih razloga usled kojih jedinice lokalne samouprave nisu u prilici da same i blagovremeno reše probleme rada i održavanja deponija. Posebnu pažnju prethodne godine Zaštitnik građana je posvetio problemima nastalim prilikom izbijanjem požara na deponiji Vinča u Beogradu, kada je stručna javnost u sredstvima javnog informisanja ukazala i na druge, javnosti manje poznate posledice neadekvatnog odlaganja otpada. Tim povodom Zaštitnik građana je naročito insistirao na doslednom poštovanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.


Takođe, kao plod saradnje Zaštitnika građana i Ambasadora održivog razvoja i životne sredine, a za potrebe ove instutucije, izrađena je Analiza stanja i predlog izmena zakonodavnog okvira i prakse koji može da doprinese boljoj sanaciji deponija u Beogradu, koja je potvrdila da fokus problema rešavanja nesanitarnih deponija, kako u Beogradu, tako i šire, ne leži u postojećem zakonodavnom okviru, već u primeni i obezbeđivanju uslova za primenu propisa, kao i promeni prakse u obezbeđivanju sredstava iz domaćih izvora za izgradnju infrastrukture za savremeno upravljanje otpadom, uključujući i sanaciju postojećih nesanitarnih deponija.


Imajući u vidu opšte poznato stanje, kao i rezultate pomenute analize i činjenicu da su protekli skoro svi zakonski rokovi za ispunjenje obaveza od strane jedinica lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća koja upravljaju neuslovnim deponijama, a shodno poslednjim izmenama Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 14/2016), te potrebu da se aktivnije pristupi rešavanju problema divljih deponija u okviru zaštite prava građana na zdravu životnu sredinu, Zaštitnik građana se po sopstvenoj inicijativi obratio Ministarstvu zaštite životne sredine radi utvrđivanja koliko lokalnih samouprava je postupilo po svojim obavezama, te merama koje je u ovom pogledu preduzelo resorno ministarstvo, naročito u pogledu obezbeđivanja dodatnih finansijskih sredstava. Na taj način Zaštitnik građana je tek započeo sveobuhvatan postupak, čiji će rezultati i efekti biti pretočeni u preporuke sa konkretnim merama koje nadležni organi treba da preduzmu.“

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)