Upravljanje otpadom je, posle problema zagađenja voda, jedno od najvažnijih pitanja u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji.

Intervju s Dr. sci. Aleksandrom Anić- Vučinić, vanrednim profesorom Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prodekanom za nauku i međunarodnu saradnju i predsednicom Hrvatske udruge za gospdarenje otpadom – HUGO.

Poslednjih meseci bili smo svedoci brojnih slučajeva požara na deponijama u Srbiji. Osim deponije Vinča, gorelo je i u Novom Sadu, Staroj Pazovi, Šidu. Šta su uzroci ovih požara? Da li su oni bili učestali i ranije, ali se o njima malo znalo, ili je vatra na deponijama pojava novijeg datuma?

Neodgovoran odnos prema otpadu i neuspostavljanje adekvatnog sistema upravljanja otpadom postaje sve vidljivije u Srbiji. Smetlišta koja gore i štetno utiču na zdravlje građana posledica su decenija nekontorlisanog gomilanja otpada i okretanja glave u stranu kada je problem otpada u pitanju.

Udruženje romskih studenata realizuje aktivnosti u više romskih naselja u Novom Sadu, u okviru kojih ste se susretali i sa brojnim sakupljačima sekundarnih sirovina koji žive u ovim naseljima. Na koji način njih ugrožavaju mere koje je u saradnji sa komunalnom policijom i privatnim firama za fizičko obezbeđenje sprovela JKP Čistoća Novi Sad?
Udruženje romskih studenata u tri romska naselja u Novog Sada, ima otvoren Centar za romsku zajednicu u okviru koje pruža besplatnu pravnu pomoć i psihosocijalnu podršku. Korisnici Centra za romsku zajednicu prvi put su nam se obratili krajem juna meseca, jer su počeli masovno da dobijaju kazne od strane komunalne policije zbog prikupljanja sekundarnih sirovina iz kontejnera. Od tada Udruženje romskih studenata pokušava da reši taj problem. Zajedno sa pravnicom Centra za romsku zajednicu Jelenom Krivokapić, predsednikom Udruženja romskih studenata Nenadom Vladisavljevom počeli smo da istražujemo šta se dešava, dok smo u međuvremenu pokušavali da smirimo sakupljače, jer su hteli da protestuju ispred gradske kuće za vreme Exita, i istovremeno smo inicirali sastanak sa gradonačelnikom Novog Sada.

Početkom avgusta operater upravljanja ambalažnim otpadom Ekostar pak, višestruko je povećao naknade za ambalažu koju plaćaju članice operatera, preduzeća koja na tržište Srbije plasiraju proizvode upakovane u ambalažu. Ovakav potez iznenadio je većinu učesnika u lancu reciklaže ambalažnog otpada, a pre svih kompanije koje su u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu dužne da obezbede odgovorno upravljanje ambalažnim otpadom koji nastaje kao posledica njihove tržišne aktivnosti. Šta je dovelo do ovako drastičnog i neočekivanog povećanja visine naknade?
Očekivali smo da će se unapređenjem zakonske regulative otkloniti uočeni nedostaci u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom, što je i preduslov za dalji razvoj sistema Operatera i da će se time situacija na tržištu poboljšati. Nažalost, i pored brojnih zahteva koje smo uputili, tadašnje nadležno Ministarstvo promenu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu nije smatralo prioritetom. Prošlo je već sedam godina od početka njegove primene, a iz godine u godinu je bilo sve teže i komplikovanije ispunjavati Uredbom o planu smanjenja ambalažnog otpada propisane ciljeve za ponovno iskorišćenje i reciklažu.

Brantner grupa je u Srbiji prisutna od 2007. godine, i prvo je privatno preduzeće u Srbiji kojema je poverena komunalna delatnost? Odakle ideja da se krene u ovakav biznis i to u malim opštinama u Vojvodini?

Brantner jeste prva strana privatna firma,kojoj je jedna lokalna samouprava poverila delatnost sakupljanja i transporta komunalnog otpada.To je bila opština Novi Bečej. Pre operativnog početka rada pregovori su trajali skoro 4 godine jer nije bilo zainteresovanosti lokalnih samouprava, koja je i sada na niskom nivou oko rešavanja problema zaštite životne sredine. Za opštine u Vojvodini smo se opredelili jer pre početka našeg rada, po našem mišljenju, u Vojvodini koliko toliko bilo organizovano sakupljanje komunalnog otpada i pa je samimi tim i svest ljudi povodom toga na većem nivou u odnosu na ostale regione.

KOMDEL-ov „recept“ za to kako jedno poslovno udruženje može da bude neprestano aktivno, pokazao se kao dobar. Model je jednostavan. Komunalna preduzeća i njihovi direktori su naravno ti koji na organima KOMDEL-a donose sve ključne odluke. Ali za sve što tim odlukama prethodi kao i za njihovo sprovođenje, zadužen je stalno angažovan tim. 

Početkom godine preduzeće za reciklažu stakla SFR a.d. Grejač je doživelo promene u vlasničkoj strukturi, kako će se one odraziti na vaše poslovanje?

Dušan Jakovljević Jafok je World Cleanup Leader, potpredsednik pokreta Let's do it! Serbia, projekt menadžer Fakulteta Futura, direktor ENVI TECH

Intervju sa Nemanjom Ercegom, pomoćnikom pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine

Koji su najvažniji problem u oblasti životne sredine na teritoriji Vojvodine, ali i šire?

Страна 1 од 2

VIDEO
NAJAVA DEŠAVANJA

NOVO

  • 1