Plati koliko zagađuješ

Plati koliko zagađuješ
„Ova uredba je korisna kako za kompanije, tako i za građane i zajednicu. Uvodi najvažnije principe za poslovanje kompanija, predvidivost, smanjenje otpada, brigu za lokalnu zajednicu. Uredbom svi dobijaju, jer će novac biti centralizovan i namenski upotrebljen za kvalitet života u lokalnoj zajednici. Kompanije i budući investitori tačno će moći da obračunaju finansijsku obavezu i više investiraju u zelene tehnologije“, rekao je Siniša Mitrović, rukovodilac Službe za cirkularnu ekonomiju PKS.

Visoke naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, koje su lokalne samouprave propisivale u svojoj opštini, prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara,   bio je jedan od ključnih problema sa kojim su se  susretali privredni subjekti.  Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine obračunavala se u visini do 0,4 odsto od ostvarenih prihoda na godišnjem nivou, što je predstavljalo veliki trošak u poslovanju kompanija.

Kako bi se rešio ovaj problem,  Komori su se obratile članice iz sektora industrije, sa ciljem da se pronađe novi model izračunavanja adekvatnog iznosa naknade. Interni tim formiran na inicijativu PKS predložio je da se obračun naknade zasniva isključivo na stvarnoj količini emitovanog zagađenja, u skladu sa načelom „zagađivač plaća“, radi umanjenja štetnih uticaja na životnu sredinu i inicijativu uputio Ministarstvu zaštite životne sredine.

Vlada Srbije na sednici 18. aprila 2019. usvojila je Uredbu  o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu, u kojoj su uvaženi svi ključni zahtevi sadržani u inicijativi PKS.

Privrednici očekuju da će ovim konstruktivnim i pravovremenim rešenjem biti unapređena primena Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, a poslovanje kompanija uspešnije i konkurentnije.

„Konkretni princip, objektivno i pravično, visinu tzv. ekološke naknade određuje srazmerno uticaju na životnu sredinu,  uz promovisanje i stimulisanje ulaganja u sredstva i opremu koja će smanjiti ili neutralisati zagađenja i doprineti očuvanju životne sredine. Postupak utvrđivanja i naplate naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i drugih zakonom i Uredbom propisanih naknada učinjen je transparentnim, jasnim i jednakim za sve privredne subjekte i druga lica“, istakao je Siniša Daničić, generalni direktor kompanije Strauss Adriatic.

Eliminisan je, po rečima Daničića, postojeći princip određivanja predmetnih naknada od strane lokalnih organa vlasti, čije je utvrđivanje zavisilo od diskrecione odluke svake pojedinačne opštine na čijoj se teritoriji obavljaju poslovne aktivnosti.

Srbija je usvajanjem propisa predstavila sebe kao državu koja je spremna da svoje zakonodavstvo menja i usklađuje sa pravom EU ali i zahtevima i standardima modernog sveta, koji apostrofira pitanje ekologije i zaštite i unapređivanja životne sredine, kao pitanje od ključnog značaja za budućnost generacija koje dolaze, dodao je Daničić.

„Odluka da se ekološka naknada određuje prema objektivnijim kriterijumima je veliki i ohrabrujući korak za privredu, jer  će novo rešenje  doprineti većoj predvidljivosti poslovanja u Srbiji. Imajući u vidu da su se praktično sve poslovne asocijacije zalagale za ukidanje naknade, posebno je značajno što nam je kao privrednicima bilo omogućeno da učestvujemo u procesu formulisanja uredbe. To jasno govori o rešenosti svih strana da zajedno doprinesemo unapređenju privrednog ambijenta zemlje“, istakla je Andrea Radonjić, menadžer za javnu i regulatornu politiku, Coca-Cola HBC Srbija.

izvor: www.pks.rs