Borba protiv zagađenja vazduha i zemlje

Borba protiv zagađenja vazduha i zemlje
U Beogradu je, 27. februara 2020. godine održana debata „Borba protiv zagadjenog vazduha u Srbiji – Da li proces pristupanja EU može biti od pomoći?“, koju su organizovali EU centar i Centar za evropske politike.
Učesnici su bili direktor Agencije za zaštitu životne sredine Srbije Filip Radović, šef sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Ingve Engstrom, saradnik Centra za evropske politike Zoran Sretić, predstavnica Ministarstva zaštite životne sredine Dušica Radojičić i istraživač u Ekološkom centru „Stanište“ Dejan Maksimović.
Debata je išla u smeru zagađenja vazduha u Srbiji, reformi koje su neophodne energetskom sektoru i merama poboljšanja kvaliteta vazduha, o EU zelenom dogovoru, pomoći koju je Srbija do sad dobila od EU za ovu oblast, kao i o potrebnim usaglašavanjem regulativa Srbije sa EU.
Pored ove aktivnosti, na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine objavljeni su i detalji mera koje se preduzimaju u cilju sprečavanja zagađenja zemljišta.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Katastra kontaminiranih lokacija, vrsti, sadržini, obrascima, načinu i rokovima dostavljanja podataka usvojen je u avgustu mesecu 2019. godine („Službeni glasnik RS“, broj 58/2019). Pravilnik možete preuzeti ovde.
Pravilnik o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugima zahtevima za monitoring zemljišta usvojen je u septembru mesecu 2019. godine („Službeni glasnik RS“, broj 68/19).
Pravilnik možete preuzeti ovde.
Katastar kontaminiranih lokacija predstavlja skup podataka o ugroženim, zagađenim i degradiranim zemljištima i on je sastavni deo Informacionog sistema zemljišta koji vodi Agencija za zaštitu životne sredine.
Podaci o stanju i kvalitetu zemljišta na kontaminiranim lokacijama, kao i o zagađivačima, dostavljaju se Agenciji u skladu sa Zakonom o zaštiti zemljišta, državni organi, odnosno organizacije, organi autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i zagađivači, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.
Katastar se vodi u elektronskom obliku. Aplikacija za unos podataka:

Da bi ste koristili aplikaciju Katastra i dostavili podatke Agenciji, potrebno je kontaktirati administratora radi dobijanja korisničkog imena i lozinke na kkl-podrska@sepa.gov.rs.