Invest in Vojvodina

Invest in Vojvodina

U prostorijama Privredne komore Vojvodine (PKV) 03.09.2019. godine održana je konferencija „Invest in Vojvodina“, u organizaciji kompanije „Color Media Communications“ i PKV. Cilj Konferencije bio je predstavljanje investicionih potencijala AP Vojvodine, privrednih kretanja i razvoja ekonomije u AP Vojvodini i Republici Srbiji, trgovinske i regionalne saradnje, primera dobre prakse, kao i načina za dalje unapređenje investicione klime u nastojanju privlačenja novih investitora, ali i širenja obima postojećih aktivnosti. Program konferencije bio je koncipiran kroz tri panela, od kojih su poslednja dva bila organizovana od strane Privredne komore Vojvodine.
Treći panel pod nazivom „Cirkularna ekonomija: održiva ekonomija u Republici Srbiji“ vodio je moderator mr Zoran Trpovski, sekretar Udruženja industrije PKV. Učesnici ovog panela bili su: Milan Veselinov („CirkEkon“, Beograd) , Miroslav Filep („Dogama“, Zrenjanin) i Zoran Pomoriški („Bioelektra“, Botoš).
Milan Veselinov, ekspert u ovoj oblasti i jedan od predavača na Akademiji cirkularne ekonomije koja funkcioniše u okviru Privredne komore Srbije, sažeto je prestavio ideju Cirkularne ekonomije, koju je nekoliko dana ranije u Novom Sadu pokušao da približi učesnicima kroz Radionicu Cirkularne ekonomije. Cirkularna ekonomija predstavlja kontinuiran pozitivan razvojni ciklus koji ima za cilj da zadrži proizvode, komponente i materijale na najvišem nivou upotrebne vrednosti, kao i njihovu ponovnu upotrebu, čime se štede resursi i smanjuje nastajanje otpada. Krajnji cilj Cirkularne ekonomije je tranzicija privrede prema energetskoj i sirovinskoj efikasnosti uz pomoć inovacija u tehnologiji, organizaciji i načinu finansiranja preduzeća, kao i povećanom korišćenju obnovljivih resursa i prilagođavanju dizajna proizvoda. Polazne premise ovog koncepta se u značajnoj meri razlikuju od široko prihvaćenog sistema linearne ekonomije i biće potrebno dosta vremena i odlučnosti da ovaj sistem postane preovlađujući na globalnom nivou.


Miroslav Filep naglasio je da razvojem Cirkularne ekonomije u ruralnim predelima može da se zaustavi migracija mladih u gradove, pa čak i okrene u korist porasta broja stanovnika. Jedinstvena rešenja njegove kompanije, koja su počela da se razvijaju pre više od 10 godina, koriste, između ostalog, i resurse koji se ne mogu reciklirati i kao gotov proizvod dobija se materijal široke primene u građevinarstvu, poljoprivredi, opremanju spoljnih prostora i slično. Perspektivno se može očekivati širenje ovih metoda na druge zemlje putem prodaje licenca i na druge načine, a  Filep čini maksimalne napore da se u našoj zemlji što više subjekata odluči za ovakva rešenja. Mnoštvo pozitivnih ekoloških, socijalnih i ekonomskih efekata mogu budu postignuti povećanim korišćenjem ovih proizvoda.
Zoran Pomoriški istakao je da je najvažnije predstaviti ideju Cirkularne ekonomije kroz primer prakse uspešnih preduzeća u ovoj oblasti. Bioelektrana koju su instalirali u Botošu kod Zrenjanina koristi mnoštvo materijala koji se do sada bacao, deo goriva se nabavlja na tržištu koje se postepeno formiralo, a pozitivni efekti se ogledaju u „zelenoj“ električnoj i toplotnoj energiji, kao i u veoma korisnom organskom đubrivu koje može da unapredi kvalitet obradivog zemljišta. Pomoriški procenjuje da nema suštinskih prepreka da se ovaj koncept maksimalno proširi u celoj zemlji pošto je zakonska regulativa dobra, a tehnološka rešenja su proverena. Određeni problem može da predstavlja visok nivo potrebnih sredstava za investicije, ali ovo je, s druge strane, šansa za širok krug investitora da ulože svoja sredstva za ove namene.
„U poslednje vreme dosta se pominje podatak da primena koncepta cirkularne ekonomije u EU može da donese oko 650 milijardi evra benefita za kompanije, dva miliona novih radnih mesta, kao i otvaranje novih tržišta. To su veliki globalni ciljevi koji su verovatno još uvek daleko od nas. Bez obzira na to, želimo da, nakon konstituisanja Saveta za cirkularnu ekonomiju u okviru PKV i veoma intenzivnog rada kolega iz PKS u okviru zajedničkog komorskog sistema, zajedno sa ekspertima i ljudima koji su u praksi pokazali kako se radi, pomognemo da se malim koracima učini nešto za naše lokalne sredine u Vojvodini. Ovaj panel je početni korak, a sigurni smo da ćemo u narednom periodu realizovati značajan broj aktivnosti sa ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti“ istakao je  mr Zoran Trpovski, sekretar Udruženja industrije PKV.

foto: Radivoje Hadžić, Color press