RCERO Ljubljana – najsavremenija i održiva tehnologija upravljanja otpadom po principima cirkularnosti

RCERO Ljubljana – najsavremenija i održiva tehnologija upravljanja otpadom po principima cirkularnosti

Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCERO Ljubljana) je najsavremenije postrojenje za preradu otpada u Evropi i najbolji primer regionalne saradnje u Sloveniji, koje objedinjuje 58 opština. U svojim objektima i uređajima prerađujemo otpad više od 800.000 stanovnika inovativnom i održivom tehnologijom.

Ključna misija Regionalnog centra je da iz mešovitog otpada izdvoji što više korisnih materijala ili sirovina i da od odvojeno prikupljenog biološkog otpada proizvodi kompost.

Regionalni centar se sastoji od proširene deponije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i postrojenja za preradu otpada. Novo odlagalište je u upotrebi od 2009. godine, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda radi od 2011. godine, a izgradnja objekata za mehaničko-biološki tretman otpada, što je bio najzahtjevniji deo projekta, završena je krajem 2015. godine.

Ključni deo regionalnog centra su tri objekta u kojima se odvija mehaničko-biološki tretman otpada. U ovim objektima se prerađuju dve vrste otpada: odvojeno sakupljeni biološki otpad i ostatak mešanog komunalnog otpada. Kabasti otpad se takođe prihvata i sortira.

Zašto RCERO Ljubljana?

Prerada otpada je neophodna i važna za dobijanje sirovina koje se od njih mogu dobiti preradom i za smanjenje količine odloženog otpada.

RCERO Ljubljana obezbeđuje:

 • dugoročno regulisanje pitanja upravljanja otpadom za trećinu Slovenije;
 • najbolji i najsavremeniji sistem prerade otpada u Sloveniji;
 • korišćenje najsavremenije i održive tehnologije za upravljanje otpadom u evropskim razmerama;
 • primer dobre prakse u oblasti integracije i saradnje opština i povezujući element upravljanja otpadom u Sloveniji između opština i regiona;
 • zelene poslove.

Objekti i uređaji izgrađeni u okviru RCERO Ljubljana omogućavaju:

  • proizvodnju zelene električne energije iz obnovljivih izvora, iz biogasa;
  • dobijanje komposta iz biološkog otpada, koji je najvišeg kvaliteta i koristi se u hortikulturi;
  • dobijanje sekundarnog goriva iz lake frakcije mešovitog komunalnog otpada;
  • proizvodnju električne i toplotne energije za sopstvene potrebe;
  • da nakon prerade manje od 5% otpada koji se ne može ponovo iskoristiti kao sirovina ili energent završi na deponiji, a ni ovaj odloženi otpad nema štetnih uticaja na životnu sredinu;
  • implementacija cirkularne ekonomije u praksi.

Finansiranje i investitori

Ukupna investicija u projekat RCERO Ljubljana iznosila je 155 miliona evra.

Kohezioni fond EU je za programski period 2007-2013. godine doprineo sa 77,5 miliona evra (61,02% sredstava) kroz operativni program „Razvoj ekološke i saobraćajne infrastrukture“, dok su izvori preostalih sredstava država (13% sredstava), opštinskih budžeta (22,91% sredstava) i ekološke takse za zagađenje životne sredine usled odlaganja otpada (3,07% sredstava)

Mehaničko-biološki tretman otpada

Ključni deo regionalnog centra su tri objekta za mehaničko-biološki tretman otpada. Objekti za preradu biološkog otpada su u toplim bojama zbog bioloških procesa koji se u njima odvijaju, dok su objekti za preradu mešanog ili mehaničkog otpada u hladno plavim i zelenim nijansama.

Mehaničkom obradom otpada dobijamo korisne materije za reciklažu i sirovine za pripremu čvrstog goriva. Nakon prerade, manje od 10% preostalog otpada šalje se na neopasnu deponiju “Barje”.

U biološkom tretmanu bio-otpada koristimo iste procese koji se dešavaju u prirodi, samo što je ovde proces mnogo brži i bez prisustva kiseonika. Anaerobna fermentacija se odvija u reaktorima u prisustvu bakterija, kojima se kompost (“Rastko”) dobija iz odvojeno prikupljenog biootpada. Tokom fermentacije nastaje mnogo gasa koji se “hvata” i koristi za proizvodnju električne i toplotne energije.

Visokotehnološki proces mehaničke prerade otpada nam omogućava da iz mešovitog komunalnog otpada izdvojimo što više upotrebljivih materijala – sirovina.

Prerada mešovitog komunalnog otpada

Mehanička obrada počinje u drobilici, koja grubo melje otpad. Zdrobljeni otpad zatim ide u sito koje odvaja različite veličine otpada. Različite frakcije putuju na transportnim trakama. Iznad “pojaseva” su separatori koji razdvajaju otpad na osnovu njegovih svojstava. Separatori odvajaju različite vrste plastike, papira i drugih korisnih materija, odvajaju aluminijum i druge metale, pokupe gvožđe magnetom.

Sve izdvojene supstance idu u postrojenja za reciklažu. Ono što se ne može reciklirati prerađuje se u gorivo, koje ima sličnu kalorijsku vrednost kao mrki ugalj.

Prerada biološkog otpada

Biološki otpad u RCERO Ljubljana putuje kroz žuti, narandžasti i crveni deo fabrike. U RCERO Ljubljana biološki otpad se razgrađuje sličnim procesima koji se dešavaju u prirodi, samo što je kod nas ovaj proces mnogo brži i bez prisustva vazduha. Pored toga, mnogo gasa se proizvodi i iz biološkog dela mešovitog otpada i odvojeno prikupljenog biološkog otpada za proizvodnju električne i toplotne energije.

Biootpad se prvo prosejava: manje čestice spremne su za odlazak u bioreaktor (fermentor), dok veće idu na mlevenje, dodatno prosejavanje i eliminaciju mogućih tvrdih čestica i metala. U bioreaktoru se odvija razgradnja (truljenje) organskog otpada bez prisustva kiseonika – anaerobna fermentacija, a pri tome nastaje biogas. Sakupljamo izlučeni biogas i iz njega dobijamo električnu i toplotnu energiju koju koristimo u preostalim procesima.

Drugi proizvod anaerobne fermentacije je biomasa. Kada se biomasa iscedi, provetri i ostavi da sazre neko vreme, od nje se stvara kompost. U objektima i opremi RCERO Ljubljana možemo preraditi više od 21.000 tona biološkog otpada godišnje.

Pošto RCERO Ljubljana koristi najsavremeniju tehnologiju, “Rastko” kompost se proizvodi u procesu prerade odvojeno prikupljenog bio-otpada, koji je najvišeg kvaliteta. Kompost je pogodan za upotrebu u baštama i poljima.

Fabrika za preradu otpada, kako se popularno naziva RCERO, koristi najsavremeniju i održivu tehnologiju upravljanja otpadom u evropskim razmerama i obezbeđuje zelena radna mesta, a neprestanim učenjem JP “Voka Snaga” unapređuje aspekt upravljanja otpadom po principima cirkularnosti na kreativan ekonomski način.

 

Zahvaljujemo gospođi Vanji Fabjan, vođi projekta Sektor za sakupljanje otpada u JP VOKA SNAGA d.o.o. Ljubljana.

 

Podelite