Upravljanje plastičnim otpadom – kako ga vidi DRI

Upravljanje plastičnim otpadom – kako ga vidi DRI

Državna revizorska institucija sprovela je reviziju svrsishodnosti poslovanja na temu „Upravljanje plastičnim otpadom“. Kako se u dokumentu navodi, u Republici Srbiji je u periodu 2017-2019. godine proizvedeno 897 hiljada tona plastičnog otpada, od čega 831 hiljadu tona komunalnog plastičnog otpada. Jedinice lokalne samouprave su dužne da urede i organizuju odvojeno sakupljanje otpada radi reciklaže i da preduzimaju aktivnosti u cilju zaštite životne sredine. Ukupno 14 hiljada tona komunalnog plastičnog otpada je sakupljeno odvojeno, dok su velike količine završile na nesanitarnim deponijama ili u zemljištu i rečnim koritima.

Plastici je potrebno i do hiljadu godina da se razgradi, a u međuvremenu nanosi velike štete životnoj sredini. Sa druge strane, sadašnjim načinom korišćenja plastike i odlaganjem plastičnog otpada ne ostvaruju se privredne koristi koje bi doneo cirkularni pristup, pa se plastika, kao vredan materijal za privredu, gubi nakon što je postala otpad.

U cilju postizanja veće stope reciklaže plastičnog otpada, potrebno je unaprediti sistem odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i primenu načela produžene odgovornosti proizvođača.

DRI je navela i konkretne zaključke, koji proizilaze iz revizije:

 

– Uspostavljeni zakonodavni i planski okvir ne obezbeđuje upravljanje plastičnim otpadom u skladu sa principima cirkularne ekonomije.

– Nije uspostavljen sistem upravljanja plastičnim otpadom koji bi doprineo efikasnoj upotrebi resursa i smanjio negativan uticaj otpada na životnu sredinu.

-Nadležni organi nisu dovoljno pratili rezultate sprovedenih mera upravljanja plastičnim otpadom, što može dovesti do donošenja neopravdanih strateških odluka o izboru načina upravljanja otpadom.

Državna revizorska institucija, nakon sprovedene revizije, dajla je i preporuke nadležnim organima, od kojih navodimo preporuke Ministarstvu zaštite životne sredine da:

– nastavi usaglašavanje propisa RS u oblasti upravljanja otpadom sa regulativom EU, u cilju podizanja standarda u oblasti zaštite životne sredine;

– prilikom izdavanja dozvola za rad operatera upravljanja ambalažnim otpadom izvrši kontrolu da planovi upravljanja ambalažnim otpadom imaju sve elemente propisane Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu, kako bi se obezbedilo ostvarenje nacionalnih ciljeva ponovnog iskorišćenja i reciklaže;

– u strateškim dokumentima upravljanja otpadom postavi ciljeve zasnovane na dosadašnjim rezultatima i prati njihovu realizaciju;

– preduzme mere kako bi sve jedinice lokalne samouprave uspostavile odvojeno sakupljanja otpada kroz pružanje podrške realizaciji projekata uvođenja primarne separacije otpada;

– uspostavi kriterijume i mere na koji način operateri treba da obaveštavaju krajnje korisnike o značaju ponovne upotrebe i reciklaže;

strateškim dokumentima definiše način uključivanja neformalnih sakupljača u sistem upravljanja otpadom;

– propiše minimalne količine komunalnog ambalažnog otpada koje operateri treba da preuzmu, u cilju veće reciklaže komunalnog otpada;

– propiše obrazac Dokument o kretanju otpada na način da sadrži podatke o licu u čije ime primalac preuzima otpad, u cilju vršenja sveobuhvatne kontrole nad radom operatera;

– vrši inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu;

– uspostavi saradnju sa inspekcijom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i drugim nadležnim inspekcijskim službama, u cilju povećanja efikasnosti kontrole nad primenom Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Kompletan dokument možete pogledati na ovom LINKU