ZELENA STOLICA Izveštaj sa sednice Odbora za zaštitu životne sredine

ZELENA STOLICA Izveštaj sa sednice  Odbora za zaštitu životne sredine

Na 20.-toj sednici Odbora za zaštitu životne sredine,ispred naše organizacija-mreže Zelena stolica, prisustvovao je Milan Rogulja, Udruženje BIOGEN-Beograd, a iz opravdanih razloga nije prisustvovala gđa Veselina Pelagić iz Fondacije za istraživanje i razvoj, bezbednost hrane i eko zdravlje, Novi Sad.

Sednica je počela tačno na vreme uz prisustvo 12 članova odbora. Sednicom je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali sui : pomoćnica ministarke zaštite životne sredine Aleksandra Imširagić Đurić, director Agencije za zaštitu životne sredine dr Srđan Lalić, pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine dr Tamara Perunović kao i sledeći članovi i zamenici članovaodbroa za zaštitu životne sreidne Narodne Skupštine Republike Srbije:;gđe- Marija Todorović, Jelena Obradović, Vesna Krišanov, Stanislava Janošević, Kostadinova Nevenka ,Marko Mladenović, Akoš Ujhelji, Tomislav Janković, Velibor Milojičić, i Bogatinović Žarko.

Usvojen dnevni red koji se sastojao od tri tačeke i to Usvajanje zapisnika sa 19.sednice Odbroa ZZŽS NSRS, Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji u 2020.g. i razno.

Izveštaj za pomenuti period predstavila je pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine dr Tamara Perunović, istakavši da je prikaz i ocena stanja životne sredine za 2020. godinu baziran na indikatorskom prikazu prema tematskim celinama iz Pravilnika o Nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine.

U kratkim crtama obavešteni smo o stanju i kvalitetu vazduha te napretku o usopstavljanju kontrole i kontinuiranog monitoringa parametara što će omogućiti i konkretnije provcene daljeg postupanja kada su u pitanju klimatske promene. Saopštila je rezultate praćenja koncetraciji alergenog polena napšomenuvši da je uočena karakterestika da se pojava ambrozijskog polena javlja više na Severu zemlje nego na jugu, te da je neophopdno organozovanije raditi na njenom uništavanju. Izveštajem je obuhvaćen i kvalitet površinskih, podzemnih voda kaok i probemi zagađenja vodotokova industrijskim i otpadnim vodama iz naselja. Gđa dr Perunović je govorila o upravljanju otpadom, i to komunalnom, industrijskom i farmaceutskom otpadu.

Potom je upoznala članove Odbora, i sve prisutne, sa stanjem u oblasti šumarstva, energetike i turizma istakavši, što je i u Izveštaju obuhvaćeno. Posebno je interesantan podatak, koji je u izveštaju naveden, da je pošumljeno-obnovljeno manje nego u 2019.-toj godini.

Kada je reć o zakonskim regulativama u oblasti životne sredine, istakla je da je tokom 2020. godine, Republička inspekcija ostvarila 88 odsto od planiranih 90 odsto inspekcijskih nadzora, što govori o nadzoru sprovođenja zakonske regulative, uprkos nedostatku ljudskih resursa inspektora i njihovom neuravnoteženom rasporedu.

Nakon završenog usmenog izlaganja po izveštaju o stanju životne sredine, na upit predsednika odbora o primedbama članovima odbora, a kako ovi nisu imali ni primedbi, lično je postavio pitanje o zaštićenim zonama, sušenju drveća u poejdinačnim slučajevima, jeer nije bilo ozbiljnijee i obimnije pojave sušenja. U izveštaju je navedeno da su tokom 2020.te g. zaštićena područja proširena za još 285,25 ha uz proglašenje Specijalni rezervat prirode “Osredak, urađen je revizija zaštite Strogog rezervata priorde “Kalenić” i Spomenika prirode “Tunelska pećina Prerast” u kanjonu Zamne

U okviru diskusije govorila je i pomoćnica ministra Aleksandra Imširagić Đurić, koja je tom prilikom uponala članove Odbora sa normativnim aktivnostima Ministrstva za zaštitu životne sredine. S tim u vezi, navela je da su akteuelna četiri nova nacrta zakona:

* Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti živone sredine, od 2. do 21. decembra ove godine, vodi se javna rasprava-predlog i primedbe preko zvaničnog sajta Minstarstva ZZŽS,

* Nacrt zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance., nacrt dostupan na sajtu i u toku je javna rasprava,

* kao i Izmene i dopune Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i Strateškoj proceni u ticaja na životnu sredinu.

Na upit predsednika odbora da li Zelana stolica ima primedbe i dali ima komentare na izveštaj, učešće na sednici uzeo je i predstavnik Zelene stolice Milan Rogulja. Ukazao sam na uočene anahronosti podataka koji su prikupljeni i predstavljaju stanje u 2019.g a ne 2020.g. što ne daje pravu sliku stanja. Takođe, na izuzetno skromno, skoro pa jedva uočljivo pominjanje nejonizujućeg zračenje i uopšte ne pomenut radon (koji je nekoliko puta bio tema na Odboru i u Skupštini, a odnosi se na hemisjki element koji za vreme svog raspada emituje alfa zrake (emituje i beta zrake ali u maloj količini) velike jonizacione moći. Takođe informacija i navod o broju izvora nejonizujjućeg zračenja, naša tri operatera Telekom Srbija, Telenor (Cekin doo), VIP ( A1) pomalo je zabrinjavajuća jer je predstavljeno da je u 2020.g u Srbiji instalirano 12685 baznih stanica, a prema evidenciji koju uz saradnju sa RATEL-om (i rema podacima iz njihovih kvartalnih izveštaja) broj baznih stanica,a samim tim i izloženost građan je veća. Ukazao sam da je krajem 2020.g. u Srbiji bilo 27.348 baznih stanica samo na ša tri operatera ( nisu uračunate niti evidentirane bezne stanice drugih subjekata koji koriste izvore nejonizujućeg zračenja) što predstavlja razliku od 14.663 bazne stanice, ako je suditi po izvštaju. Naravno da sam insistirao na odgovoru i zauzimanju stave po pitanju 5G tehnologija koje su od strane države i institucija nametane, bez procene i strateške procene uticaja na životnu sredinu, bez javne rasprave ili minimalno javnog slušanja. Kkao za ove tehnologije na svetskom, ne samo na evropskom nivou ne postoji usalgašenosti niti dovoljno pokazatelja o štetnosti ni bezbednosti, predloženo jeda se dalje debate vode sa svim kompetentnim institucijama, pojedincima i organizacijama civilnog društva kako je to po zakonima i predviđeno , a kako to nalažu i predlažu pravila EU.

Problematično je i najviše smeta(bode oči) što kod stanja voda, šuma, vazduha i kvantitativnog kvalitativnog prikaza , vrednosti date za jedan raniji period ne oslikavju stvarnu sliku i šta je urađeno na promeni toga evidentiranog i prenetog stanja iz 2019.g.

Predstavnici Agencije su se zahvalili na svim primedbama, konstatujući da je problem sa dostavljenjem i prikupljenjem ovih podatka zbog toga što se ne zasnivaju samo na vrednostima mernih i kontorlnih stanica-punktova Agencije , već da te podatke dostavljaju kako organi lokalne samouprave tako i drugi subjekti koji su uključeni u proces praćenja stanja u životnoj sredini u pojedinim obalstima. Predloženo je, uz konstataciju da je prikupljanje podataka za prethodnu godinu Zakonom određeno do 31. Maja, vvrlo limitirajuće, da se taj rok pomeri do 01. Jula kako bi se obezbedilo dovoljno vremena svim subjektima da Agenciji dostave analitičke podatke i izveštaje. Na kraju je i od strane direktora i pomoćnice direktora izjavljeno da su spremni i voljni da saradnju sa našom mrežom OCD prošire što je tema za dalje razgovre i kontakte sa ovim novim rukovodstvom Agencije.

Nakon diskusije članovi Odbora su jednoglasno su usvojili Izveštaj i predložili Narodnoj skupštini da prihvati Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2020. godinu, koji je podnela Vlada.

Izveštaj dostavljen 14.12.2021. Podneo oizveštaj

Beograd član “Zelene stolice”

Milan Rogulja, UG BIOGEN

Podelite