Energija iz otpada – realna briga ili prilika za rešavanje problema?

Energija iz otpada – realna briga ili prilika za rešavanje problema?

Korišćenje otpada za dobijanje energije, inače ustaljena praksa u Evropskoj uniji, u Srbiji izaziva suprostavljene stavove.

Jedni smatraju da je to rešenje da se smanji količina otpada i njegov štetan uticaj, ali i proizvede energija, a drugi tvrde da će to dodatno pogoršati kvalitet vazduha u Srbiji.

Srbija nema izgrađen sistem upravljanja otpadom, a korišćenje otpada za dobijanje energije je sastavni deo hijerarhije upravljanja otpadom koja je vrhovno načelo za pravilno upravljanje otpadom. Nepostojanje tog sistema svakodnevno ugrožava zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Naravno, to načelo kaže i da se spaljuje samo onaj otpad koji se ne može ponovo iskoristiti i reciklirati, uz prethodno primenjene sve mere da se sama produkcija otpada smanji. Energetski tretman otpada je u toj hijerarhiji poslednja mera pre nego što se otpad deponuje, jer se odlaganje na deponijama, pa i sanitarnim, smatra najgorim potezom koji se može preduzeti u upravljanju otpadom.

Evropska unija nema dilemu da li je dobijanje energije iz otpada jedno od rešenja, pa u 22 države ima 155 postrojenja koja koriste opasan otpad i 497 koja kao alternativno gorivo koriste neopasan otpad iz domaćinstva, industrije i građevine. Ovo su obično kogenerativna postrojenja koja proizvode toplotnu i električnu energiju.

EU je tako 2019. od ukupne količine komunalnog otpada 48 odsto reciklirala i kompostirala, 27 odsto iskoristila za dobijanje energije, a 24 odsto je završilo na deponijama.

Procena je da u Srbiji više od 90 odsto komunalnog otpada završi na sanitarnim, nesanitarnim i divljim deponijama. Analize tog otpada pokazale su da se od ukupno 2,9 miliona tona više od pola miliona tona drugačije ne može iskoristiti osim za dobijanje energije.

U EU je ova delatnost regulisana strogim i precizno definisanim propisima: primenjuju se niske granične vrednosti emisija, kao i striktna kontrola propisa i monitoring emisija. Srbija je u dobroj meri preuzela evropske propise u ovoj oblasti, međutim kontrola propisa i monitoring su nešto na čemu mora da se poradi, pa je i strah građana sasvim razumljiv.

Više o tome, kao i kratak video na tu temu pogledajte na portalu Balkan Green Energy News

Podelite