Ugovor potpisan na 25 godina, transfer stanice još nema

Ugovor potpisan na 25 godina, transfer stanice još nema

Kako pišu Smederevske novine, ugovor o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti sakupljanja, transporta, tretmana skladištenja i odlaganja komunalnog, industrijskog i komercijalnog čvrstog otpada koji je opština Velika Plana potpisala sa komapnijom „Porr Werner & Weber“ sa sedištem u Nišu, godinama unazad na meti je kritika i lokalne samouprave i građana, a na nesipunjavanje odredbi od strane preduzeća kome je poveren ovaj posao, ukazao je čak i državni revizor prilikom provere poslovanja ovdašnje javne administracije.
Ugovor je potpisan na period od 25 godina, nakon odluke Skupštine opštine iz aprila 2011. godine da ovoj privatnoj kompaniji poveri poslove iznošenja smeća, na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o upravljanju otpadom i, kako je navedeno, ostalim važećim propisima. Odluka Skupštine opštine usledila je nakon raspisivanja javnog konkursa u novembru 2010-te godine, posle ponude kompanije i ponuđenog komercijalnih popusta „na osnovu poslovne politike ponuđača“, kao i dopisa iz februara 2011-te o izgradnji transfer stanice u Velikoj Plani.
Ova poslednja stavka, jedna je od onih koje su sastavni deo ugovora, a do danas nije ispunjena. Transfer stanica za odlaganje otpada u ovoj opštini do sada nije napravljena, iako je bilo predviđeno da se po toj osnovi u budžet opštine Velika Plana slivaju određena sredstva.
Drugih predviđenih prihoda, doduše ni izdataka, kada je reč o realizaciji ovog ugovora, koje se tiču lokalne samouprave nije bilo, ali su zbog nepoštovanja brojnih njegovih članova, usledile posledice – prljave ulice i nezadovoljstvo građana, što je stvaralo probleme i javnoj administraciji.
Na primer, već u drugoj stavci prvog člana ovog ugovora navedeno je da će se obavljati selekcija otpada na samim mestima nastajanja, odnosno, da na lokacijama za odlaganje otpada u Velikoj Plani, PWW treba da postavi odgovarajuće kontejnere za to, kao i da će se isto raditi i na transfernoj stanici koju će ova kompanija sagraditi u roku od godinu dana od dobijanja građevinske dozvole, kao i da će vršiti plasman sekundarnih sirovina dobijenih selekcijom i reciklažom dovezenog otpada. Navedeno je i da nakon isteka roka važenja ugovora, opština Velika Plana dobija pravo uknjižbe izgrađene transfer stanice. Dodato je i da se plastika, staklo, metal, hartija i ostali recikabilni materijali, mogu prikupljati i u posebnim posudama koje će u potrebnom kapacitetu biti postavljene u domaćinstvima ili na zajedničkim lokacijama za više korisnika, što, uz saglasnost treba da utvrde PWW i opština Velika Plana. Sudeći prema situaciji na terenu, osam godina nakon potpisivanja ovog ugovora, ovakve posude tek su počele da se postavljaju.
Zanimljivo je i to da ugovor predviđa da će lokalna samouprava imati izvesne prihode od selekcije i reciklaže otpada.
-PWW je u obavezi da vrši selekciju sekundarnih sirovina iz donešenog komunalnog otpada na transfernoj stanici u Velikoj Plani, na kojoj se vrši predselekcija recikabilnih materijala, postavljanjem odgovarajućih vrtsa posuda. Obavezna je da preostali otpad odveze na Regionalnu sanitarnu deponiju, a na osnovu izmene dopisa od 11. februara, ugovara se isplata opštini u visini od 5 odsto od prodajne cene recikliranog materijala i sekundarnih sirovina – stoji u ugovoru i dodaje:
-Kontrolu predatih količina smeća i selektovanih i recikliranih materijala, vrši predstavnik opštine koji je ovlašćen da prisustvuje na deponiji, i evidentira selektovane količine otpada.
Ovaj iznos PWW je trebalo da opštini isplaćuje kvartalno, a prvi put je, kako nam je potvrđeno, uplata u opštinsku kasu po ovom osnovu, izvršena tek ove godine.
Kompanija kojoj je ova delatnost poverena na 25 godina, prema ugovoru, bila je u obavezi da izvrši ulaganje u opremu i uređaje u ukupnoj vrednosti od 3,4 miliona evra, od čega je 940.000 evra trebalo da bude investirano već u prvih 12 meseci od potpisivanja ugovora. Navedeno je i da ova ulaganja „ne mogu uticati na povećanje cena usluga iz ovog ugovora“. Za visinu ulaganja u prvoj godini poslovanja kompanija je trebalo da obezbedi bankarsku garanciju, a za preostalo ulaganje bila je u obavezi da lokalnoj samoupravi dostavi 3 blanko solo menice kojim je trebalo da osigura kontinuitet obavljanja usluga i završetak investicionog ulaganja.
Kompanija je trebalo da o svom trošku obezbedi vozila i mehanizaciju i posude za sakupljanje smeća, u dinamici koja je predviđena prilogom koji je deo ponude. A u prilogu stoji da će već u prvoj godini biti podeljeno 4.000 posuda za domaćinstva i 320 kontejnera za zajedničko odlaganje smeća na teritoriji čitave opštine. Prema situaciji sa terena, to do danas nije urađeno. PWW je trebalo i da zaposli 32 radnika iz lokalnog javnog komunalnog preduzeća, koje je do dana potpisivanja ugovora obavljalo ovu delatnost, kao i da, ukoliko bude potrebe, nova radna mesta popuni licima koja žive na teritoriji Velike Plane.
Kada je reč o dinamici pražnjena posuda za odlaganje otpada, ugovorom je predviđeno da se smeće iz domaćinstava, ispred zgrada, ali i ono iz posuda postavljenih kod pravnih lica, prazne jednom u sedam dana, što je jedan od glavnih razloga za nezadovoljstvo, s obzirom na to da se dešavalo da kontejneri budu toliko puni, da smeće u njih više ne može da stane.
Prema ugovoru, kompaniji je omogućeno da za svoje potrebe koristi svu postojeću imovinu JKP „Miloš Mitrović“ iz Velike Plane, koja je u funkciji sakupljanja, transporta i deponovanja komunalnog čvrstog otpada, što će, kako je navedeno, biti predmet posebnog ugovora.
Ovim ugovorom PWW je dobio monopol nad uslugom iznošenja smeća u opštini Velika Plana na period od četvrt veka.
Iako je ugovorom predviđeno da on može biti raskinut i pre isteka roka, u slučaju da kompanija ne ispunjava njegove odredbe, to se do sada nije desilo. Prethodno, opština bi trebalo da preko svojih radnih tela vrši nadzor na godišnjem nivou, kao i da, u slučaju da utvrdi da se ne ispunjavaju njegove odredbe, o svemu kompaniju obavesti pismenim putem, uz dostavljanje roka za izvršenje tih obaveza.
Tu odredbu, čini se, vrlo rastegljivo i znalački koristi ova kompanija za izbegavanje ispunjavanja obaveza koje joj ugovor nameće, ali je prostor za raskid ugovora ili odlazak pred sud u ovom slučaju, ocenjuju u lokalnoj samoupravi sužen, te se, zbog mogućih posledica ne usuđuju na ovaj potez.

J.V.

izvor: www.smederevskenovine.rs

foto: SD novine, TV Smederevo