Prepreke u prikupljanju farmaceutskog otpada od građana

Prepreke u prikupljanju farmaceutskog otpada od građana
Piše: Ana Jezdimirović, dipl. farmaceutkinja

Prikupljanje farmaceutskog otpada je definisano Pravilnikom o načinu i postupku upravljanja farmaceutskim otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 49 od 8.jula 2019 godine) gde se navodi u članu 5. da apoteke koje su osnovane kao zdravstvene ustanove i apoteke koje su osnovane kao privatna praksa, preuzimaju farmaceutski otpad od građana. Zdravstvene ustanove apoteke sa većim brojem ogranaka u svom sastavu, određuju ogranak apoteku u kojoj će se vršiti preuzimanje farmaceutskog otpada od građana, kao i mesto za postavljanje kontejnera u apoteci u koji će građani odlagati farmaceutski otpad. Prilikom sprovođenja navedenih regulativa apoteke se u svom radu susreću sa velikim brojem prepreka.

Razlikujemo dve vrste apoteka one: koje su osnovane kao samostane apoteke i one koje su u okviru zdravsvene ustanove apoteke. Samostalne apoteke se suočavaju sa mnogo većim problemima prilikom sprovođenja zakonskih regulativa u prikupljanju farmaceutskog otpada. One su prinuđene bez obzira na uslove koje imaju da prikupljaju farmaceutski otpad. Često su to male apoteke otvorene na osnovu zakonskog minimuma pa im je fizički jako teško da odvoje prostor u kome bi kontejner stajao, nedovoljni ljudski kapaciteti tako što bude najčešće jedna osoba u smeni, samofinansiranje je izuzetno veliki problem.

Apoteka koje funkcioniše u okviru sistema svojih zdravstvenih ustanova po utvrđenim protokolima za tu ustanovu donešenim na osnovu principa dobre apotekarske prakse imaju više mogućnosti u pronalaženju rešenja za prepreke koje im se nađu na putu u sprovođenju mera upravljanja farmaceutskog otpada. Svaka od njih ima želju za uspostavljanjem tačno definisanog sistema radi prevazilaženja svih problema sa kojima se susreću donoseći samostalnu odluku funkcionisanja u okviru svoje zdrvstvene ustanove. Nijedna od apotekarskih jedinica nije finansirana iz drugih izvora osim sopstvenih za propisno uništavanje farmaceutskog otpada što predstavlja veoma veliki problem u kontroli puta adekvatnog uništavanja farmaceutskog otpada.

Obuka osoblja za rukovođenje farmaceutskim otpadom  je neophodna i nije je nemoguće obezbediti, ali ono što predstavlja problem jeste što se ne može u svakoj smeni svake jedinice apoteke obezbediti tako stručna osoba koja će biti tu da prima farmaceutski otpad od građana. Sa druge strane, često se dešava da ne postoji poznavanje od strane građana šta je farmacetski otpad, pa tako često donesu kesu s različitom vrstom otpada. Ono što treba jasno reći da sve što je kupljeno u apoteci nije farmaceutski otpad.

U cilju kontrolisanog puta od nastanka do adekvatnog uništavanje farmaceutskog otpada, što bezbednijeg skladištenja takve vrste otpada, da što manja količina dospe do komunalnog otpada, kao i u cilju sprovođenja svih zakonskih mera one moraju da budu malo preciznije definisane sa tačnim procedurama. Kao zaključak istraživanja koje je sprovelo udruženje “Inženjeri zaštite životne sredine” u saradnji sa Lokalnim ombudsmanom Grada Novog Sada definisan je predlog da se oformi radna grupa sa ekspertima iz ove oblasti koja bi ponudila predlog dopune propisa o upravljanju farmaceutskog otpada na osnovu jasno definisanih podataka, kao i pronalaženje modela pokrivanja troškova zbrinjavanja farmaceutskog otpada preuzetog od građana (npr. budžetski fond za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada), radi sprečavanja njegovog dolaska u životnu sredinu, dok se propisi ne usklade i ne postanu primenjivi.

 

Podelite
        
  
    
        

2 Comments

  1. Poštovana,
    Propisima je potpuno jasno definisano šta sve spada u farmaceutski otpad. Ako u apoteci rade stručna lica – magistri farmacije, a obavezno je da u svakoj smeni bude bar po jedan (tako zakon nalaže, a nadam se da i Vi sami tako mislite) onda su oni već kvalifikovani da upravljaju farmaceutskim otpadom.Ne vidim problem u preuzimanju i odlaganju. Jedino je sporno finansiranje, a o toj temi se debatuje gotovo 10 godina jer nijedna zainteresovana strana koja plasira lekove na tržište ne smatra da treba da preuzme odgovornost u finansiranju otpada koji nastaje upotrebom leka, njegoviim nepotpunim iskorišćavanjem, istekom roka i sl.

  2. Lokalna samouprava bi trebala da izdvoji novac iz budžeta za finansiranje prikupljanja i uništavanja farmaceutskog otpada koji su apoteke sakupile od građana. Taj novac je plasiran u budžet putem paušalne Naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, koju smo odnedavno kao velika, srednja, mala ili mikro pravna lica počeli da plaćamo upravo jedinicama lokalnih samouprava na kojima preduzeće posluje!

Comments are closed.