Doneta Uredba o učešću javnosti u izradi planova i programa u oblasti zaštite životne sredine

Doneta Uredba o učešću javnosti u izradi planova i programa u oblasti zaštite životne sredine
Vlada Srbije donela je početkom decembra Uredbu o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine.
Uredbom koja je doneta na osnovu člana 81. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine propisuje se postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova kvaliteta vazduha.
Učešće javnosti predviđeno je i kod regionalnih i lokalnih planova upravljanja otpadom, odnosno planova upravljanja opasnim otpadom, nacionalnog plana za upravljanje otpadom, programa prevencije stvaranja otpada, akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini i plana zaštite voda od zagađivanja.

Uredba se ne primenjuje na planove i programe za koje se postupak učešća javnosti sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje strateška procena uticaja planova i programa na životnu sredinu ili u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje i zaštita voda.

Kako je navedeno, javnost, zainteresovana javnost, zainteresovani organi i organizacije obaveštavaju se o odluci o izradi, izmeni ili dopuni plana ili programa, nacrtu plana ili programa, predlozima za njihovu izmenu ili dopunu, pravu na učešće u donošenju odluke, nadležnom organu kojem se mogu dostavljati komentari ili pitanja i mestu i trajanju javnog uvida, javne prezentacije i javne rasprave i uslovima za njihovo održavanje.
Javni uvid traje najmanje 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Organ nadležan za izradu plana ili programa dužan je da organizuje najmanje jednu javnu prezentaciju i javnu raspravu o nacrtu plana ili programa, u sedištu jedinica lokalne samouprave, na području koje će biti zahvaćeno uticajem plana ili programa.

izvor: ekapija.com

Podelite