Rad regionalne deponije u Subotici se odlaže za dve godine

Rad regionalne deponije u Subotici se odlaže za dve godine

Regionalna deponija koja bi trebalo da razvrstava komunalni otpad za grad Suboticu i još šest opština severne Bačke i Banata, završena je pre dve godine, prošla je i period probnog rada, ali se njen stvarni rad na selekciji i preradi otpada odlaže za još dve godine.

Skupština grada Subotice nedavno je usvojila Odluku o komunalnoj delatnosti i upravljanju komunalnim otpadom u kojoj je 1. januara 2013. godine naveden kao datum od kojeg građani treba da razvrstavaju otpad na vlažni i suvi, onaj koji može da se reciklira, odnosno kompostira, i otpad koji će se razvrstavati na razne kategorije i završavati na tržištu, piše Politika.

Iako je Regionalna deponija u Subotici jedna od najmodernijih u našoj zemlji, građani o tome niti znaju dovoljno, niti se od njih očekuje, bar ne u narednih godinu i po dana, da počnu sa selekcijom otpada tamo gde nastaje – u domaćinstvima. Problem je što nema kamiona i kontejnera kojima bi se nosio taj razdvojeni otpad. Nikola Jovičić, rukovodilac Radne jedinice „Planiranje i razvoj“ u JKP „Čistoća i zelenilo“, na okruglom stolu posvećenom ovoj temi izneo je da ovo komunalno preduzeće već ima 14.500 plavih kanti koje bi uz postojeće zelene mogle da se koriste za razvrstavanje otpada u domaćinstvima, ali ih ovo preduzeće ipak nije podelilo građanima jer nema odgovarajuća vozila za razvoz različitih kategorija smeća. Prema njegovim rečima, subotička „Čistoća“ godišnje prikupi 50 hiljada tona mešanog otpada, od kojeg tek 10 odsto prođe kroz neku vrstu primarne selekcije. Problem predstavljaju i kontejneri koji se nalaze na javnim površinama i na određenim frekventnim mestima, a koji su stalno puni otpada, ma koliko često da ih prazne. Zbog toga smatra da osim edukacije građana treba pooštriti kaznenu politiku.

izvor: Politika